top of page
 • Čo je najmaterska.sk?
  Je to poradňa na optimálne nastavenie a čerpanie materskej dávky, tehotenskej dávky a rodičovského príspevku pre mamičky a oteckov. Ak si chcete overiť, či máte nárok na MD, v akej výške by ste dostali materskú, alebo čo spraviť, aby ste získali nárok na vyššiu materskú, toto je ideálny priestor!
 • Ako to funguje?
  Cez tlačidlo "Rezervácie" si viete rezervovať termín konzultácie, kde si spoločne prejdeme vaše možnosti, preferencie a celkové nastavenie čerpania MD. Po rezervácii termínu Vám vystavím na mail faktúru za konzultáciu (49€ alebo 69€) a po úhrade sa s vami telefonicky spojím vo vybraný čas. Faktúra obsahuje náš tel. kontakt a všetky potrebné účtovné náležitosti. Faktúru obdržíte na email obratom. V prípade, že ste sa rozhodli pre možnosť individuálneho plánu, dohodneme si ďalšie kroky individuálne. Telefonická konzultácia: 49€/každá začatá hodina Prioritná tel. konzultácia (do 24 hod.): 69€/každá začatá hodina Individuálny plán: individuálna cena na základe náročnosti prípadu
 • Čo dostanem?
  Odbornú konzultáciu; Spätnú väzbu na aktuálny stav; Zoznam konkrétnych odporúčaní a krokov, aby bolo nastavenie materskej dovolenky ešte výhodnejšie (ak to vaša situácia umožňuje). A hlavne človeka na vašej strane, ktorý prešiel procesom vybavovania materskej a rodičovskej dovolenky na úradoch.
 • Koľko to stojí?
  Telefonická konzultácia: 49€/každá začatá hodina. Prioritná telef. konzultácia (do 24 hod.): 69€/každá začatá hodina. Individuálny plán čerpania materskej dávky a ostatných dávok je spoplatnený v závislosti od náročnosti prípadu. Cenová ponuka sa vyhotovuje každému klientovi zvlášť.
 • Kto prevádzkuje najmaterska.sk?
  www.najmaterska.sk je spravovaná spoločnosťou FAIR HOUSE MEDIA, s. r. o. Konventná 7 811 03 Bratislava. IČO: 47227800 DIČ: 2023816674 Odborné poradenstvo garantuje Ing. Dominika Hucíková
 • Je to aj pre oteckov?
  Áno, téma materskej a rodičovskej dovolenky sa, samozrejme, týka aj oteckov.
 • GDPR
  VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV Vaše údaje a bezpečnosť údajov sú pre nás veľmi dôležité. Preto s nimi zaobchádzame veľmi starostlivo. V nasledujúcom odseku sa presne dozviete, ktoré údaje zbierame, kde ich ukladáme a na čo ich používame. COOKIES Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladať na zariadení používateľa (PC, smartfón a pod.) špecifické informácie vzťahujúce sa na zariadenie. Slúžia na jednej strane na optimalizáciu webovej stránky a tým aj k spokojnosti používateľov (napr. ukladanie prihlasovacích údajov). Na druhej strane slúžia na štatistické zhromažďovanie údajov o používaní webovej stránky a umožnenie jej analýzy za účelom zlepšovania ponúk. Používanie cookies môžete ovplyvniť. Väčšina prehliadačov disponuje možnosťou, pomocou ktorej sa dá ukladanie cookies obmedziť alebo sa mu dá úplne zabrániť. V každom prípade upozorňujeme nato, že používanie a predovšetkým komfort používania sa bez cookies obmedzí. GOOGLE ANALYTICS Používame Google Analytics, webovú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google používa cookies. Informácie vytvorené súbormi cookie o používaní online ponuky prostredníctvom používateľov sa spravidla prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom zastúpení na vyhodnotenie našej online ponuky prostredníctvom používateľov, na zhotovenie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním tejto online ponuky a používania internetu pre nás. Pritom sa môžu zo spracovávaných dát vytvoriť pseudonymné užívateľské profily používateľov. Používame Google Analytics iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti IP adresy používateľov v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o EHS. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie plná IP adresa na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Spoločnosti Google nespája IP adresu sprostredkovanú prehliadačom používateľa s inými údajmi. Používatelia môžu zakázať ukladanie cookies príslušným nastavením svojho softvéru prehliadača; používatelia môžu okrem toho zakázať zhromažďovanie údaje vytvorené prostredníctvom cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie online ponuky, spoločnosťou Google, ako aj zakázať ich spracovanie spoločnosťou Google, tým že si na nasledujúcom odkaze stiahnete a nainštalujete dostupné plugin prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ďalšie informácie o využívaní dát spoločnosťou Google na reklamné účely, o možnostiach nastavenia a odvolania súhlasu nájdete na webových stránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Využívanie dát spoločnosťou Google, pri vašom používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Použitie údajov na reklamné účely“), http://www.google.de/settings/ads („Správa informácií, ktoré Google používa na zobrazenie reklamy“) a http://www.google.com/ads/preferences/ („Určte, ktoré reklamy vám má Google zobrazovať“). Môžete spravovať mnoho online zobrazení cookies spoločností prostredníctvom americkej stránky http://www.aboutads.info/choices/ alebo európskej stránky http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. ZAPOJENIE SLUŽIEB A OBSAHU TRETÍCH STRÁN Môže sa stať, že v rámci online ponuky sa zapoja obsahy tretích strán, ako napríklad videí z kanála YouTube, mapový materiál služby Google Mapy, RSS-Feeds alebo grafiky iných webových stránok. To vždy predpokladá, že poskytovatelia týchto obsahov (ďalej označení ako „iní poskytovatelia“) rozpoznajú IP adresu používateľov. Lebo bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do prehliadača príslušného používateľa. IP adresa je preto na zobrazenie týchto obsahov nevyhnutná. Snažíme sa používať len také obsahy, ktorých príslušný poskytovatelia používajú IP adresu len na dodávanie obsahov. Nemáme však vplyv nato, ak iní poskytovatelia ukladajú IP adresu napr. na štatistické účely. Pokiaľ o tom vieme, upozorňujeme na to používateľov. KONTAKTNÝ FORMULÁR Ak nám pošlete otázku cez náš kontaktný formulár, potom budú Vami poskytnuté údaje uložené na našom webovom serveri a budú použité len na zodpovedanie žiadosti. Vaše údaje nebudú postúpené trením stranám a nebudú použité ani na reklamné účely. Všetky údaje uložené v dotaze sa vymažú automaticky najneskôr po 6 mesiacoch. Za spracovanie údajov je ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ: Fair House Media s.r.o., Konventná 7, 811 03 Bratislava V prípade dopytov týkajúcich sa ochrany údajov sa obráťte, prosím, na: info@najmaterska.sk NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE A NA AKÉ ÚČELY SA SPRACÚVAJÚ ÚDAJE? Osobné údaje spracúvame za účelom plnenia Zmluvy/ Objednávky za účelom uskutočnenia konzultačných služieb. Spracovanie dát za účelom plnenia zmluvy/objednávky spočíva v prvom rade v činnostiach pri správe klientov a zúčtovaní. Okrem toho spracúvame osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov, pokiaľ pri zvážení záujmov právo na zachovávaní mlčanlivosti o týchto údajoch nemá prevahu nad našimi záujmami. Naše oprávnené záujmy spočívajú v tom, aby sme sprístupnili priamu reklamu o našich produktoch a službách. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely reklamy je možné kedykoľvek odvolať. AKO DLHO SA SPRACÚVAJÚ A UKLADAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE? Osobné údaje spracúvame len tak dlho, ako je to potrebné. Len čo údaje už potrebné nie sú, budú automaticky vymazané. Osobné údaje potrebné na splnenie zmluvy/objednávky ukladáme v každom prípade len počas trvania celého obchodného vzťahu a okrem toho v zmysle zákonných povinností uchovávania a dokumentovania. AKÉ MÁTE PRÁVA? Právo na informovanie Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo na informovanie ohľadom účelov spracovania, o kategóriách spracovaných osobných údajoch, o príjemcoch týchto osobných údajov, o trvaní uloženia, o právach, ktoré vám prislúchajú, o pôvode osobných údajov, ako aj o automatizovanom rozhodovaní. Oprava a vymazanie Ste oprávnení požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby. Ste oprávnení požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ sa spracúvanie údajov nevykonáva v súlade so zákonnými predpismi, a pokiaľ z našej strany výmazu neodporujú žiadne právne záväzky. Obmedzenie spracovania Ste oprávnení požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov. Prenositeľnosť údajov Ste oprávnení požadovať prenos údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, obvyklom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo na to, aby sme osobné údaje poskytli priamo zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky realizovateľné. Námietka Z dôvodov, ktoré vyplývajú z osobitnej situácie, ste kedykoľvek oprávnení vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Ak vznesiete námietku, nebudeme osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby, ďalej spracúvať, okrem prípadu, že pre spracovanie vzniknú záväzné dôvody hodné ochrany, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži uplatneniu, výkonu alebo obhájeniu právnych nárokov. Pri vznesení námietky voči spracovaniu na reklamné účely prestaneme v každom prípade údaje na tento účel spracúvať. Sťažnosť Ak dôjde k porušeniu Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, máte právo vzniesť sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
bottom of page