top of page
  • Writer's pictureDominika

Materská pre študentky - novela zákona

Chcela by som sa s Vami podeliť s pozitívnou novinkou v oblasti materskej dávky. Táto zmena sa týka študentiek, prípadne mladých mamičiek, ktoré plánujú tehotenstvo počas štúdia, alebo krátko po škole.


Podľa nedávno schválenej novely zákona o Sociálnom poistení , ktorá začne platiť od 1. januára 2024, sa do dní nemocenského poistenia za posledné dva roky započítava aj obdobie štúdia na strednej a vysokej škole, ak bolo toto štúdium úspešne ukončené.


Čo to pre budúce mamičky teda znamená?


Budú mať lepšiu možnosť a podmienky na to, aby nárok na materskú získali, aj keď za posledné dva roky nebudú mať splnenú podmienku min. 270 dní nemocenského poistenia zo zamestnania, živnosti, alebo z dobrovoľného poistenia. Doba úspešného ukončeného štúdia sa im do tohto obdobia priráta.


Čo je dobré o tejto novele vedieť?


  • nadobúda platnosť až od januára 2024,

  • platí pre úspešné absolventky strednej školy, vysokej školy a doktorantského štúdia,

  • netýka sa to externého štúdia,

  • táto novela rieši len dni, ktoré sa započítavajú do potrebných min. 270 dní nemocenského poistenia, nie samotné nemocenské poistenie,

  • je potrebné, aby budúca mamička mala k nároku na materskú dávku aktívne nemocenské poistenie. Teda buď bola zamestnaná, platila si povinné odvody ako živnostníčka, prípadne bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená,

  • alebo bola v čase nároku na materskú v ochrannej lehote z akéhokoľvek skončeného nemocenského poistenia,

  • novela sa týka len budúcich mamičiek, nie oteckov. U otcov sa v tejto oblasti nič nemení,

Z čoho sa následne materská vyráta?


V princípe výpočtu výšky materskej nenastáva žiadna zmena, keďže k nároku na materskú musí byť budúca mamička už buď zamestnaná, prípadne povinná platiť odvody ako SZČO či byť dobrovoľne poistená. Čiže výška materskej sa bude počítať už klasicky z jej hrubého platu, prípadne z vymeriavacieho základu za sledované obdobie.


Určite túto zmenu chválim a podporujem, nakoľko dáva priestor ženám založiť si rodinu aj skôr, ak sa tak rozhodnú. Mala som viacero takýchto prípadov, kedy nárok na materskú mamičky nezískali, lebo študovali a chýbali im dni nemocenského poistenia.


Prikladám Vám aj úplné znenie novely Zákona o soc. poistení, ak by niekto potreboval.


V § 48 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„do obdobia podľa prvej časti vety sa započítava doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania.“.
Comentários


bottom of page